PROJEKT ZAKOŃCZONY

  • Czas trwania projektu:  od 2017 r. do 31.10.2023 r.
  • Uczestnicy:  100 szkół, 200 nauczycieli, 25 000 uczniów
  • Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów ze szkół Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry
  • Głównym efektem projektu było zwiększenie szans edukacyjno–zawodowych uczniów z ww. szkół oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy zgodnie z potrzebami gospodarczymi regionu
  • Podstawowe zadania: zajęcia rozwijające (w Centrum Nauki Keplera), zajęcia wyrównawcze (w szkołach), doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli
  • Funkcję lidera projektu pełniło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze. Partnerami w projekcie były jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i przedsiębiorstwa – jako organy prowadzące szkoły niepubliczne
  • Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry stanowią: miasto Zielona Góra oraz cztery gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór.
  • Końcowa wartość projektu, to 29.639.960,88 zł (w tym 25.193.966,73 zł to dofinansowanie z funduszy europejskich, 2.450.819,31 zł pochodzi z budżetu państwa,  a 1.995.174,84 zł z wkładu własnego partnerów).